RetroKomp / Load Error 2015 - regulamin konkursowy

RK-LE Org. Team

ZASADY OGÓLNE

1) Mając na uwadze wydajność poszczególnych platform oraz odzew uczestników pierwszej edycji party, tegoroczne konkursy skategoryzowaliśmy w dwóch grupach:
a) 8-bit, ze szczególnym uwzględnieniem ZX Spectrum, Commodore 64 oraz Atari XL/XE;
b) Amiga OCS/ECS oraz Amiga AGA.

2) Jeśli chcesz zgłosić pracę na hardware, którego nie wymieniliśmy wyżej – patrz punkty 34-36.
3) Podczas konkursów prace są odtwarzane wyłącznie na prawdziwym sprzęcie.
4) Dla wygody uczestników party każda z prezentowanych prac będzie opatrzona planszą informacyjną wyświetlaną na big screenie pomiędzy produkcjami lub na ekranie pomocniczym w trakcie ich prezentacji.
5) Do udziału w konkursach zapraszamy wszystkich, w tym:

a) obecnych na party i osobiście wystawiających produkcje swoje lub swojej grupy;
b) nieobecnych na party, ale posiadających w gronie uczestników zaufaną osobę, która będzie ich reprezentować przy wystawianiu produkcji oraz przy odbiorze nagrody; w takim przypadku w celu weryfikacji i uniknięcia nadużyć zalecamy grupom, koderom, grafikom i muzykom poinformowanie organizatorów kto ich reprezentuje na party (imię i nazwisko oraz pseudonim scenowy);
c) nieobecnych na party i nie posiadających w gronie uczestników reprezentanta; w takim wypadku nagroda nie będzie wręczana, ani wysyłana pocztą lecz wróci do sponsora i tylko u niego będzie można liczyć na odbiór; zajęte miejsce będzie normalnie utrzymane w zestawieniu wyników.

6) W przypadku zajęcia miejsca premiowanego nagrodą konieczne będzie pokwitowanie odbioru nagrody przez autora lub osobę reprezentującą; do czego potrzebny będzie dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport itd.); jest to wymóg nałożony przez księgowość współorganizatora imprezy (ośrodek miejski Scena Muzyczna GAK). Prosimy osoby biorące udział w konkursach o zabranie na party stosownych dokumentów.
7) Wszyscy uczestnicy konkursów scenowych automatycznie zgadzają się na publikację dostarczonych prac na zasadach „public domain”; ewentualnie publikacja może zostać odłożona w czasie w przypadku, kiedy wystawiona praca wymaga dokończenia (na to dajemy autorom maksymalnie 30 dni).
8) Do przeprowadzenia konkursu wymagamy minimum trzech (3) prac.
9) Jeden autor / grupa może wystawić maksymalnie dwie prace w jednym konkursie.
10) W przypadku dostarczenia tylko trzech (3) prac – nagradzane będą wyłącznie miejsca 1-2.
11) W przypadku dostarczenia czterech (4) i więcej prac – nagradzane będą miejsca 1-3.
12) Prace na wybitnie niskim poziomie oraz wypełniacze (compo-fillers) mogą zostać odrzucone przez komisję organizatorów lub przesunięte do kategorii Wild Compo.
13) Przy zgłaszaniu produkcji wymagamy od Was podania następujących informacji:

a) TYTUŁ i AUTORA lub AUTORÓW;
b) w przypadku nieobecności – zadeklarowanie obecnego na imprezie zaufanego reprezentanta wystawiającego produkcję i odbierającego nagrodę (jak w punkcie 5.2);
c) konkurs w którym praca ma być wystawiona;
d) plik „.nfo”, a w nim wszelkie dodatkowe informacje, np. dotyczące sposobu uruchamiania, formatu, okoliczności powstania.

14) Prace można zgłaszać w następujący sposób:

a) e-mailem w postaci archiwum w popularnym formacie (ZIP, RAR, LHA); akceptujemy obrazy dyskietek, pliki wykonywalne, moduły, pliki graficzne
b) na dyskietkach 5,25" lub 3,5" osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty;
c) na pendrive'ach, kartach CF, SD, płytach CD/DVD, cartridge'ach i innych nośnikach osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty;

15) Zwrot nośników tylko na żądanie zgłaszających, wyłącznie na imprezie i do rąk własnych po zakończeniu konkursów. Nie będziemy zwracać niczego za pośrednictwem poczty. Pamiętajcie o odpowiednim oznakowaniu swoich dyskietek, które chcecie odzyskać.
16) Ostateczny termin zgłaszania produkcji na konkursy mija bezpowrotnie wraz z rozpoczęciem się części konkursowej party, zgodnie z programem, z uwzględnieniem czasu potrzebnego organizatorom na:

a) sporządzenie planszy informacyjnej;
b) przygotowanie produkcji do uruchomienia (zgranie na dyskietkę, HDD itd.);
c) przetestowanie pod kątem poprawności uruchamiania oraz zgodności z kryteriami compo;
d) podłączenie i przetestowanie sprzętu dostarczonego nam przez Was w przypadku produkcji na własny hardware.

17) Brak możliwości przeprowadzenia wymienionych w punkcie 13 czynności "przygotowawczych" może skutkować opóźnieniami w harmonogramie, a w skrajnych przypadkach nawet dyskwalifikacją (żeby nie było, że nie przestrzegaliśmy!); dlatego - zgłaszanie pracy podczas imprezy – wyłącznie na własne ryzyko!

GŁOSOWANIE

18) Organizatorzy wręczą wszystkim zarejestrowanym uczestnikom party formularze do głosowania.
19) Na formularzu należy niezwłocznie wpisać swój pseudonim scenowy (lub imię i nazwisko) w miejscu do tego przewidzianym.
20) Formularze „anonimowe” nie będą uwzględniane przy liczeniu głosów.
21) Formularze należy wypełniać CZYTELNIE, w sposób nie budzący wątpliwości.
22) W głosowaniu może wziąć każdy uczestnik party pod warunkiem uczestnictwa w prezentacji prac konkursowych; organizatorzy mają prawo unieważnić glosy osób, którym jednoznacznie udowodni się nieobecność w sali głównej lub pomocniczej podczas prezentowania prac, na które rzekomo głosowały.
23) Wykrycie przez organizatorów próby głosowania na cudzym formularzu skutkuje unieważnieniem wszystkich głosów oddanych przez osobę, która się tego dopuszcza.
24) Każdy, kto otrzyma od organizatorów formularz, jest za niego odpowiedzialny. Zgubienie go oznacza jednoczesne pozbawienie się możliwości głosowania, więc gorąco zalecamy pilnowanie swoich „votek”.
25) Głosowanie na prace swojego autorstwa lub współautorstwa jest dozwolone.
26) Głosowanie polega na przyznaniu prezentowanym pracom oceny punktowej w skali od 0 do 10 poprzez wpisanie jej w puste pole obok numeru konkursowego.
27) Oceny z taką samą ilością punktów można przyznawać wielokrotnie.
28) Prace nie wymienione na formularzu dostają automatycznie 0 (zero) punktów.
29) Numer konkursowy zostanie wyświetlony na planszy informacyjnej podczas prezentacji pracy; dla jasności można wpisać również tytuł lub/i autora w taki sposób, że nie będzie to budziło naszych wątpliwości.
30) Wypełnione formularze zostaną zebrane przez organizatorów po zakończeniu wszystkich konkursów w celu przeliczenia głosów i wyłonienia zwycięzców.
31) Za liczenie głosów będzie odpowiedzialna specjalnie do tego celu powołana "komisja", do składu której wejdą organizatorzy, w tym przedstawiciel GAK/sponsora oraz losowo wybrane osoby z sali. Udział w komisji jest całkowicie dobrowolny, ale zobowiązuje do zachowania wyników w ścisłej tajemnicy do momentu ogłoszenia wyników.

COMPO MACHINES

32) Do przeprowadzenia konkursów w kategoriach „8-BIT” organizatorzy zapewnią następujący hardware:

a) ZX Spectrum 48k, AY; ZX Spectrum 128K+2;
b) Atari 65XE / 800XL, SIO2SD;
c) Commodore 64, stacja 1541-II, Action Replay.

33) Do przeprowadzenia konkursów w kategoriach „AMIGA” organizatorzy zapewnią następujący hardware:

a) Amiga OCS: A500, KS1.3, CPU 68000 / 7 MHz, 1MB RAM (512kB ChipRAM + 512kB SlowRAM);
b) Amiga AGA: A1200, KS3.1, CPU 68060 / 66 lub 80 MHz, 64 MB RAM.

34) Na wyraźne i odpowiednio wcześnie (minimum 2 tygodnie) zgłoszone życzenie osób chcących wystawić produkcje, możliwe jest również zorganizowanie sprzętów takich, jak:

a) Commodore 128;
b) Commodore 16;
c) Commodore Plus/4;
d) Commodore VC/VIC-20;
e) Amstrad / Schneider CPC;
f) SAM Coupe;
g) ZX81;
h) Atari ST/Falcon.

35) Dostępność innych platform, w tym konsol oraz możliwość wystawiania produkcji na własnycm sprzęcie – wyłącznie na życzenie. Prosimy się kontaktować w tej sprawie przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
36) Platformy inne niż wymienione w punktach 34 i 35 zostaną zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii konkursowej na podstawie rodzaju architektury, wydajności, możliwości graficznych i muzycznych, chyba, że w zasadach opisujących poszczególne konkursy zapisano inaczej.

KATEGORIE

37) Do wszystkich naszych konkursów przyjmujemy wyłącznie prace, które:

a) są autorstwa osoby lub osób wymienionych w „creditsach” danej pracy;
b) nigdy wcześniej nie były wystawiane w żadnym scenowym competition.

38) 8-BIT EXECUTABLE COMPETITION

a) Wielkość pliku / ilość dyskietek – bez ograniczeń.
b) Maksymalny czas prezentacji na big screenie wynosi 10 minut.
c) W przypadku produkcji zapętlonych lub zakończonych tekstem z creditsami zastrzegamy sobie prawo do skrócenia czasu prezentacji.
d) W niejasnych przypadkach będziemy się konsultować z autorami, żeby uniknąć nieporozumień.

39) CHIP MUSIC COMPETITION

a) Format: plik wykonywalny z wyraźnym określeniem platformy, na jakiej utwór ma zostać odtworzony; opcjonalnie można załączyć wersję w postaci pliku MP3, który upublicznimy jako „party stuff” po zakończeniu imprezy.
b) Dodatkowo do konkursu przyjmujemy utwory w formacie AHX/THX oraz Future Composer (Amiga) oraz formaty chipowe z Atari ST (po wcześniejszym kontakcie, patrz punkt 36).
c) Do konkursu dopuszczamy wyłącznie muzykę „chipową” (syntetyczną), używanie sampli jest niedozwolone.
d) Prace zostaną zaprezentowane anonimowo; podczas konkursu pokażemy jedynie numer porządkowy, format utworu oraz dedykowany hardware.
e) Covery, przeróbki i remiksy nie będą akceptowane.
f) Maksymalna objętość pliku z muzyką: NIEOGRANICZONA.
g) Maksymalny czas prezentacji jednego utworu: 4 MINUTY.

40) 8-BIT PIXEL GRAPHICS COMPETITION

a) Prace zostaną zaprezentowane anonimowo; podczas konkursu pokażemy jedynie numer porządkowy oraz format grafiki.
b) Przy zgłoszeniu prosimy o dwie wersje pracy: jedną z podpisem (do spreadu) i drugą bez podpisu (do pokazania na bigscreenie).
c) Akceptujemy wyłącznie ręcznie wykonane grafiki w technice „pixel-art”.
d) Skany, konwersje z PC i reprodukcje prac innych autorów nie będą dopuszczane do konkursów.
e) Praca musi dać się wyświetlić na hardware bez rozszerzeń pamięci i modyfikacji sprzętowych związanych z układami graficznymi.
f) Od autorów wymagamy zaprezentowania co najmniej 3 kolejnych etapów powstawania pracy oraz informacji o użytym sprzęcie i oprogramowaniu.
g) Prace przyjmujemy jako pliki wykonywalne, uruchamiające daną grafikę na docelowym hardware.

41) AMIGA EXECUTABLE COMPETITION

a) W tym konkursie przyjmujemy prace zarówno dla Amigi OCS/ECS, jak i AGA.
b) Maksymalna objętość pliku / ilość dyskietek – bez ograniczeń.
c) Maksymalny czas prezentacji na big screenie wynosi 10 minut.
d) W przypadku dem zapętlonych lub zakończonych tekstem z creditsami zastrzegamy sobie prawo do skrócenia czasu prezentacji.
e) W niejasnych przypadkach będziemy się konsultować z autorami, żeby uniknąć nieporozumień.

42) AMIGA MUSIC COMPETITION

a) Prace zostaną zaprezentowane anonimowo; podczas konkursu pokażemy jedynie numer porządkowy oraz format utworu.
b) Covery, przeróbki i remiksy nie będą akceptowane.
c) Maksymalny czas prezentacji jednego utworu wynosi 4 minuty.
d) Maksymalna ilość kanałów użytych w utworze nie może być większa, niż 16.
e) Akceptujemy wszystkie popularne formaty trackerów opartych na samplach występujących na Amidze: Protracker, DigiBooster 1.x, DigiBooster 2.x, MED, OctaMED, Oktalyzer itd.; w przypadku użycia innego edytora prosimy o konsultacje z organizatorami.
f) Utwory należy dostarczyć w formacie nieskompresowanego pliku z edytora; do tego należy załączyć plik zawierający informacje o utworze; opcjonalnie można załączyć plik w formacie MP3.

43) AMIGA GRAPHICS COMPETITION

a) Prace zostaną zaprezentowane anonimowo; podczas konkursu pokażemy jedynie numer porządkowy oraz informację o parametrach grafiki (ilość kolorów i rozdzielczość).
b) Przy zgłoszeniu prosimy o dwie wersje pracy: jedną z podpisem (do spreadu) i drugą bez podpisu (do pokazania na bigscreenie).
c) Akceptujemy wyłącznie ręcznie wykonane grafiki w technice „pixel-art”.
d) Użycie techniki ray-tracingu jest niedozwolone.
e) Skany, konwersje grafik z PC i reprodukcje prac innych autorów są niedozwolone.
f) Od autorów wymagamy zaprezentowania co najmniej 3 kolejnych etapów powstawania pracy oraz informacji o użytym oprogramowaniu.
g) Grafiki przyjmujemy w formacie IFF-ILBM lub PNG.
h) Maksymalna rozdzielczość prac to 640 na 512 pikseli i 256 kolorów.

44) WILD / CRAZY COMPETITION

a) W tym konkursie umieszczone będą wszystkie produkcje nie mieszczące się w określonych wyżej ramach.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do komisyjnego odrzucenia zgłoszeń uznanych za wysoce obraźliwe lub niezgodne z prawem.

Zapraszamy do udziału w konkursach!